KANCELARIA NOTARIALNA

ALEKSANDRA KŁOPOTOWSKA

Notariusz Gliwice - Aleksandra Kłopotowska

Notariusz jest osobą powołaną do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Notariusza powołuje i wyznacza siedzibę jego kancelarii Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby notarialnej. Notariuszem może być powołany ten, kto m.in.: jest nieskazitelnego charakteru i daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu notariusza, ukończył wyższe studia prawnicze, odbył aplikację notarialną w Rzeczypospolitej Polskiej oraz złożył egzamin notarialny w Rzeczypospolitej Polskiej.

Notariusz z Gliwic – Aleksandra Kłopotowska – ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w roku 2012, a także studia politologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Na Wydziale Prawa i Administracji UŚ ukończyła także studia podyplomowe z zakresu prawa spółek. W latach 2013-2015 odbyła aplikację notarialną. W 2015 r. złożyła egzamin notarialny i uzyskała status zastępcy notarialnego. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Izby Notarialnej w Katowicach została powołana na notariusza.

Kancelaria notarialna w Gliwicach

Zapraszamy do kontaktu. Nasza kancelaria notarialna – Gliwice – jest czynna również w sobotę (notariusz Śląsk sobota).

Czym zajmuje się notariusz? Sporządza akty notarialne, w tym dotyczące obrotu nieruchomościami, sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, sporządza poświadczenia, w tym kopii i własnoręczności podpisu, oraz dokonuje innych czynności. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego. Czynności notarialnych notariusz dokonuje, co do zasady, w siedzibie kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Notariusz jest obowiązany postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem oraz stale podnosić kwalifikacje zawodowe. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Wszelkich wyjaśnień dotyczących dokonywanych czynności notarialnych notariusz udziela bezpłatnie. Notariusz Gliwice – zapraszamy do skorzystania z konsultacji w każdy dzień (również sobota).